Default Header Image

Despre noi

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova își îndepline­te misiunea având la bază cea mai preț­ioasă resursă – resursa umană, care constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii, influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. Resursele umane ale Universității poartă în sine cel mai important principiu al dezvoltării - inovarea, fără de care competitivitatea actuală este de neconceput. Un nivel ridicat de pregătire profesională a personalului universitar este direct asociat cu un nivel calitativ înalt al procesului de învăţământ, care să contribuie la generarea de cunoştinţe şi formarea de competenţe solicitate în mod real de piaţa forţei de muncă.

Prin urmare, Politica Resurselor Umane a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 2020-2025 stabilește drept obiectiv strategic eficientizarea continuă a managementului resurselor umane, care să asigure atragerea şi menţinerea personalului științifico-didactic de performanță, crearea unui climat favorabil, în care oamenii să poată activa la capacitatea lor maximă, precum și identificarea unor metode şi mijloace de recunoaştere şi recompensare a unor asemenea prestaţii.

Realizarea acestui obiectiv revine Departamentului resurse umane – subdiviziune structurală a Universității, care îndeplineşte atribuţii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul managementului resurselor umane.

Departamentul resurse umane are misiunea de organizare și coordonare a activităților ce vizează asigurarea și folosirea eficientă a personalului universitar, în concordanță cu politica instituției în domeniul resurselor umane și cu reglementările în vigoare.

Departamentul resurse umane are următoarele sarcini:

-          Recrutarea, selectarea, încadrarea, integrarea și promovarea personalului;

-          Evidența personalului și gestionarea dosarelor angajaților;

-          Salarizarea și motivarea personalului;

-          Evaluarea postului și a personalului;

-          Educația profesională continuă și dezvoltarea carierei personalului;

-          Comunicarea cu mediul intern și extern în domeniul de activitate.

Activitatea Departamentului resurse umane include trei direcții principale:

a) Evidența, planificarea, recrutarea, selectarea și integrarea personalului;

b) Educația profesională continuă, evaluarea, promovarea și motivarea non-financiară a personalului;

c) Salarizarea și motivarea financiară a personalului.

Departamentul își desfășoară activitatea în afara oricăror preocupări de ordin politic sau ideologic, conducându-se de Codul Muncii, Codul Educației, Carta Universitară, Manualul Calității și procedurile Sistemului de Management al Calității, regulamentele instituționale şi alte prevederi legislative și normative în vigoare ce reglementează domeniul de activitate.