Job vacancies

Personal didactic şi ştiinţific

A V I Z privind anunțarea concursului pentru ocuparea unor funcții didactice și științifico-didactice vacante

Denumirea şi sediul Universității:

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău)

Funcțiile declarate vacante:

 1. Conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie (2 funcții);
 2. Conferențiar universitar, Catedra de biologie moleculară şi genetică umană;
 3. Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 2;
 4. Conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică;
 5. Conferențiar universitar, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemitanu”;
 6. Conferențiar universitar, Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală „Sofia Sîrbu”;
 7. Conferențiar universitar, Catedra de oftalmologie-optometrie;
 8. Conferențiar universitar, Catedra de ortopedie și traumatologie (2 funcții);
 9. Conferențiar universitar, Catedra de otorinolaringologie;
 10. Conferențiar universitar, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală;
 11. Conferențiar universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală;
 12. Conferențiar universitar, Disciplina de geriatrie și medicină a muncii (2 funcții);
 13. Conferențiar universitar, Disciplina de epidemiologie;
 14. Conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană;
 15. Conferențiar universitar, Catedra de endocrinologie (2 funcții);
 16. Asistent universitar, Disciplina de medicină internă-semiologie (2 funcții);
 17. Asistent universitar, Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”;
 18. Asistent universitar, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3;
 19. Asistent universitar, Catedra de oftalmologie.

Condiţiile de participare la concurs și criteriile de selectare a candidaților:

 1. La concursul pentru ocuparea funcției de conferenţiar universitar pot participa candidaţii care s-au manifestat plenar în activitatea ştiinţifico-didactică, ţin cursuri fundamentale şi de specialitate, participă la expoziţii naționale și internaţionale, sunt conducători de teze de licență, au publicaţii metodico-didactice și ştiinţifice, inclusiv publicate în reviste cotate ISI, deţin titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar în domeniul respectiv, cunosc limba română, dețin, de regulă, certificat privind cunoașterea (cel puțin B.2) a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana), înregistrează rezultate academice (inclusiv publicații didactice și științifice) pentru ultimii 5 ani.

 

 1. La concursul pentru ocuparea funcției de asistent universitar pot participa candidații care dețin diploma de studii superioare de master sau studii superioare integrate (calificare de cel puțin nivelul 7 ISCED), dețin diplomă de studii postuniversitare de rezidențiat (în mod obligatoriu pentru catedrele clinice), au pregătire psihopedagogică, cunosc limba română, dețin, de regulă, certificat privind cunoașterea (cel puțin B.2) a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana).

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile actelor de studii și titlurilor științifice și științifico-didactice (după caz);

e) copiile actelor ce confirmă instruirea profesională continuă (ultimii 5 ani);

f) copiile altor acte privind performanța didactică și științifică (ultimii 5 ani);

g) copiile actelor ce confirmă deținerea titlurilor onorifice (după caz);

h) lista lucrărilor științifice și didactice publicate în ultimii 5 ani (după caz);

i) recomandarea subdiviziunii didactice.

 

Data-limită de depunere a dosarului:     27 mai 2022

Modalitatea și locul depunerii dosarului:

     Dosarele urmează a fi depuse personal de către candidați în zilele de luni-vineri, 14.00-17.00, în Departamentul Resurse Umane (bir. 105, 112), USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău).

Date de contact pentru informaţii suplimentare:

Tel.: 022 205-703; 022 205-146; e-mail: oleg.galbur@usmf.md, elena.sirghi@usmf.md.