Job vacancies

Personal didactic şi ştiinţific

A V I Z privind anunțarea concursului pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice vacante

Denumirea şi sediul Universității:

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău)

 

Funcțiile declarate vacante:

 

 1. Conferențiar universitar (0.25), Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”
 2. Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 4
 3. Conferențiar universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică
 4. Conferențiar universitar, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică
 5. Conferențiar universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală
 6. Conferențiar universitar, Centrul de instruire preuniversitară
 7. Conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie
 8. Conferențiar universitar, Disciplina de sinteze clinice
 9. Conferențiar universitar, Disciplina de igienă
 10. Conferențiar universitar, Disciplina de igienă
 11. Conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie
 12. Conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană
 13. Lector universitar, Catedra de biologie moleculară şi genetică umană
 14. Lector universitar, Catedra de biologie moleculară şi genetică umană
 15. Asistent universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică
 16. Asistent universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică
 17. Asistent universitar, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică
 18. Asistent universitar, Catedra de pneumoftiziologie
 19. Asistent universitar, Catedra de urgențe medicale
 20. Asistent universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană.

 

Condiţiile de participare la concurs și criteriile de selectare a candidaților:

 

 1. La concursul pentru ocuparea funcției de profesor universitar pot participa candidații care s-au afirmat în activitatea științifico-didactică, coordonează lucrări de doctorat, sunt autori de monografii, lucrări metodico-didactice și științifice, inclusiv publicate în reviste cotate ISI, dețin titlul științifico-didactic de profesor universitar în domeniul respectiv, cunosc limba română, dețin, de regulă, certificat privind cunoașterea (cel puțin B.2) a unei limbi de circulalie internațională (engleza, franceza, germana), înregistrează rezultate academice (inclusiv publicații didactice și științifice) pentru ultimii 5 ani.

 

 1. La concursul pentru ocuparea funcției de conferenţiar universitar pot participa candidaţii care s-au manifestat plenar în activitatea ştiinţifico-didactică, ţin cursuri fundamentale şi de specialitate, participă la expoziţii naționale și internaţionale, sunt conducători de teze de licență, au publicaţii metodico-didactice și ştiinţifice, inclusiv publicate în reviste cotate ISI, deţin titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar în domeniul respectiv, cunosc limba română, dețin, de regulă, certificat privind cunoașterea (cel puțin B.2) a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana), înregistrează rezultate academice (inclusiv publicații didactice și științifice) pentru ultimii 5 ani.

 

 1. La concursul pentru ocuparea funcției de lector universitar pot participa candidații care dețin titlul științific de doctor în științe în domeniul științei corespunzător funcției sau într-un domeniu înrudit (calificare de nivelul 8 ISCED - studii superioare de doctorat), cunosc limba română, dețin, de regulă, certificat privind cunoașterea (cel puțin B.2) a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana), înregistrează rezultate academice (inclusiv publicații didactice și științifice) pentru ultimii 5 ani.

 

 1. La concursul pentru ocuparea funcției de asistent universitar pot participa candidații care dețin diploma de studii superioare de master sau studii superioare integrate (calificare de cel puțin nivelul 7 ISCED), dețin diplomă de studii postuniversitare de rezidențiat (în mod obligatoriu pentru catedrele clinice), au pregătire psihopedagogică, cunosc limba română, dețin, de regulă, certificat privind cunoașterea (cel puțin B.2) a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana).

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

 

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile actelor de studii și titlurilor științifice și științifico-didactice (după caz);

e) copiile actelor ce confirmă instruirea profesională continuă (ultimii 5 ani);

f) copiile altor acte privind performanța didactică și științifică (ultimii 5 ani);

g) copiile actelor ce confirmă deținerea titlurilor onorifice (după caz);

h) lista lucrărilor științifice și didactice publicate în ultimii 5 ani (după caz);

i) recomandarea subdiviziunii didactice (după caz).

 

Data-limită de depunere a dosarului:

 

15 noiembrie 2021

 

Modalitatea și locul depunerii dosarului:

 

Dosarele urmează a fi depuse personal de către candidați în zilele de luni-vineri, 14.00-17.00, în Departamentul Resurse Umane (bir. 105, 112), USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău).

 

Date de contact pentru informaţii suplimentare:

 

Tel.: 022 205-703; 022 205-146; e-mail: oleg.galbur@usmf.md.