Job vacancies

Personal didactic şi ştiinţific

A V I Z privind anunțarea concursului pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice vacante

Denumirea şi sediul Universității:

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău)

 

Funcțiile declarate vacante:

 

 1. Profesor universitar, Departamentul Pediatrie;
 2. Conferenţiar universitar, Departamentul Pediatrie;
 3. Conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3;
 4. Conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 2;
 5. Conferenţiar universitar, Cat. de chirur., ortop. și anesteziol. pediatrică „Natalia Gheorghiu”;
 6. Conferenţiar universitar, Catedra de dermatovenerologie;
 7. Conferenţiar universitar, Catedra de histologie, citologie și embriologie;
 8. Conferenţiar universitar, Catedra de oncologie;
 9. Conferenţiar universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”;
 10. Conferenţiar universitar, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală;
 11. Conferenţiar universitar, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală;
 12. Conferenţiar universitar, Catedra de radiologie și imagistică;
 13. Conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”;
 14. Conferenţiar universitar, Disciplina de geriatrie și medicină a muncii;
 15. Conferenţiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană;
 16. Conferenţiar universitar, Disciplina de reumatologie și nefrologie.

 

Condiţiile de participare la concurs și criteriile de selectare a candidaților:

 

1. La concursul pentru ocuparea funcției de profesor universitar pot participa candidaţii care s-au afirmat în activitatea ştiinţifico-didactică, ţin cursuri fundamentale şi de specialitate, coordonează lucrări de doctorat, sunt autori de monografii, lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice de nivel național şi internaţional, au cel puţin un suport de curs, publicat în modul stabilit şi care deţin titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar în domeniul respectiv.

 

2. La concursul pentru ocuparea funcției de conferenţiar universitar pot participa candidaţii care s-au manifestat plenar în activitatea ştiinţifico-didactică, ţin cursuri fundamentale şi de specialitate, participă la expoziţii naționale și internaţionale, sunt conducători de teze de licență de licenţă, au publicaţii ştiinţifice, metodico-didactice de nivel național şi care deţin titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar în domeniul respectiv.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

 

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile actelor de studii și titlurilor științifice și științifico-didactice (dupd caz);

e) copiile actelor ce confirmă instruirea profesională continuă (ultimii 5 ani);

f) copiile altor acte privind performanța didactică și științifică (ultimii 5 ani);

g) copiile actelor ce confirmă deținerea titlurilor onorifice (dupd caz);

h) lista lucrărilor știinlifice și metodice publicate (ultimii 5 ani).

 

Data-limită de depunere a dosarului:

 

26 aprilie 2021

 

Modalitatea și locul depunerii dosarului:

 

Dosarele urmează a fi depuse personal de către candidați în zilele de luni-vineri, 14.00-17.00, în Departamentul Resurse Umane (bir. 105, 112), USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău).

 

Date de contact pentru informaţii suplimentare:

 

Tel.: 022 205-703; 022 205-146; e-mail: oleg.galbur@usmf.md.